กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 อบต.แม่วงก์ รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 สนใจติดต่อ 056-238076 ต่อ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ว00079 แจ้งเวียนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00126 การสังใช้และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว115 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอา [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/3 หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมหาดไทย [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/2 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.2/ว182 โครงการ มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/00004 การประชุมซักซ้อมแนวทางหการดำเนินงานตามปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว.1120 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาศตร์ชาตฺและแผนแม่บท [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว20 โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว. 0023.3/ว ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา AETS ในช่วงต้นปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว. 0023.3/ว 299889 การปรับปรุบหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว00054 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00042 ขอเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว52 ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว55 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้ [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว57 การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development School : M [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว56 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/1114 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้าสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DL TV เข้าบัญชีเงินฝากธ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/1115 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้าสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DL TV เข้าบัญชีเงินฝากธ [ 28 ธ.ค. 2562 ]     
 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ประกวดร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยว [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดงาน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกองประปา [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
อบต.พนมเศษ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก การเลี้ยงไก่ (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 1
 
 
 
 


ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 18 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 ม.ค. 2562 ]จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้ายสา [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 พ.ย. 2561 ]ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยก - ทางเ [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที รสจืด ชนิด [ 29 ต.ค. 2561 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิด [ 29 ต.ค. 2561 ]จ้างเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหา [ 26 ก.ย. 2561 ]ทำอาหารกลางวันในสถานศึกษาและทำความสะอาดของ ศพด.ฯแม [ 26 ก.ย. 2561 ]จ้างทำอาหารกลางวันในสถานศึกษาและทำความสะอาดของ ศพด [ 26 ก.ย. 2561 ]จ้างทำอาหารกลางวันในสถานศึกษาและทำความสะอาดของ ศพด [ 26 ก.ย. 2561 ]ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญ [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของ [ 24 ก.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 0  
รบกวนแจ้งพนักงาน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 131  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นบริสุทธิ์ 100%

วัดแม่วงก์
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดว่า อบต.แม่วงก์ ควรปรับปรุงงานด้านใด
  งานจัดเก็บภาษี
  งานป้องกันฯ
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานโครงสร้างพื้นฐาน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551