HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขยะ   21 ก.พ. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 709 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 708 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    21 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระโดน   รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ( บ้านหนองแมว ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสวัสดี ประจำปีการศึกษา 2562   21 ก.พ. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางตาหงายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตาหงาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    21 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 707 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์วัดตัวอย่างประจำจังหวัด โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข   21 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 706 เรื่อง เร่งการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศฯ 2561   21 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 705 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)   21 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 704 เรื่อง แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)   21 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบทุนกองทุน พ.ศ. 2561   21 ก.พ. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4134/td>