HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางบุญณ์ยาพร บุญยัง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสราวุธ คุณเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปิยนาถ มั่งมีธนพิบูลย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสรินทิพย์ ทิพรส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมณฑิตรา กรสิงห์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวน้ำค้าง ตนชัยภูมิ
ครู
(รก.หน.ศพด.บ้านไรไทรทองฯ)