ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วงก์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 7 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562187,407420,656258,772189,270155,21898,89795,01594,717118,041191,95587,77717,8871,915,612
256189,753123,784105,22789,73660,31862,15257,52754,40251,778113,67879,724218,3701,106,449
256015,19143,60883,93857,80865,36888,047119,527183,66995,26884,41788,28373,896999,020
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 พ.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,588,215
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,609,296
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี