หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
วัดหนองอ้ายสา
นายสำราญ พันธ์มหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
คุณภาพชีวิตดี ด้วยบริการที่มุ่งพัฒนาสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของชาวตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
อบต.แม่วงก์ รับโอน นิติกร และ ครูผู้ดูแลเด็ก สนใจติดต่อ 056-238076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว 7686 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7685 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7697 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7678 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7706 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 244 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7784 มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7783 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/246 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7755 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7754 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7812 แนวทางในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7815 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีะุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/7816 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 1-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 2-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7602 ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13-14 เมษายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7636 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7640 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 202 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดรใสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7671 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ท่าตะโก กิจกรรม big cleaning day เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองช่าง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ธารทหาร ประชาสัมพันธ์ตารางการออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ตก การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดยาว ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระเจา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแม่น้ำน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลาแดง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พุนกยูง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน กิจกรรมBig Cleaning Day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ณ ตลาดวังซ่าน วันที่ 3-4 เม. [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 6 [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (ตามโครงการ ป้องกั [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 แผ่น (ตาม [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัย (ตามโครงการอบรมเชิงปฏ [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารประจำศูนย์ช่ [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (ตามโครงการ ป้องกั [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตามโครงการป้องกันควบคุมและเตรียม [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในก [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กรอบไม้ พร้อมติ [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างป้ายประชาสัมพันธ์กรอบไม้พร้อมติด ขนาด 1.2x2.4 [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (กอง [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ (แบบหอยโข่ง) กองช่าง จำน [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย) จำนวน 1 รายกา [ 25 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ ทะเบียน 5ป 1721 จำนว [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล,เบนซิน [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล,เบนซิน [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดย [ 19 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขา พนมเศษ อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ (พระธาตุจอมดอย) (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 3747  ตอบ 12  
พระท่ากะดานกรุตำบลนาสวนอำเภอศรสวัสด์ (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 32  ตอบ 4  
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสด์ เกตุบัวตูม (15 มี.ค. 2563)    อ่าน 764  ตอบ 12  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 8696  ตอบ 32  
 


 
 
 
  
 
 

น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นบริสุทธิ์ 100%

วัดแม่วงก์
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดว่า อบต.แม่วงก์ ควรปรับปรุงงานด้านใด
  งานจัดเก็บภาษี
  งานป้องกันฯ
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานโครงสร้างพื้นฐาน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
099-270-5490
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10