หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
วัดหนองอ้ายสา
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
คุณภาพชีวิตดี ด้วยบริการที่มุ่งพัฒนาสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของชาวตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
อบต.แม่วงก์ รับโอน นิติกร นักวิชาการศึกษา และ ครูผู้ดูแลเด็ก สนใจติดต่อ 056-238076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.5/945 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/951 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
 
 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.แม่เปิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
อบต.แม่เปิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 86 
อบต.ฆะมัง กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เก้าเลี้ยว การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังข่อย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต.วัดไทรย์ และสมาชิกสภา อบต.วัดไทรย์ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลป [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วัดไทรย์ และนายก อบต.วัดไทรย์ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 197 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดสิ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรเตอร์และแผ่นพับ จำนวน ถ รายการ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำพยนต์ แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 


จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จำนวน 1 โครงการ ( [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไม้อัดพร้อมโครงและขาตั้ง (สำหรับติดป [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระ [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระ [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร สำนักปลัด อบต.แม่ว [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการดูแลและรักาาสถานที่ราชการ ระเวลา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อฏิบัติงานเจ้าหน้ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่ศูน [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานด้านเอกสาร ระยะเวลา 12 [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประกอบอาหารกลางวันและทำความสะอา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประกอบอาหารกลางวันและทำความสะอา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประกอบอาหารกลางวันและทำความสะอา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานเอกสารเก็บบรวบรวมข้อมู [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานเอกสารเก็บบรวบรวมข้อมู [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานเอกสารเก็บบรวบรวมข้อมู [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพะื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าท [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอเนกป [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ย. 2564)    อ่าน 29287  ตอบ 177  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (22 ม.ค. 2564)    อ่าน 282  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ม.ค. 2564)    อ่าน 848  ตอบ 4  
น้ำประปา หมู่9 บ้านเขาแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ ส่งกลิ่นเหม็นไม่สามารถอาบน้ำได้มา เป็น (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 598  ตอบ 0  
 


 
 
E-Service
 
แบบคำขอใช้บริการน้ำประปา คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ ระบบตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
 
 
 
 
  
 
 

น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นบริสุทธิ์ 100%

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดว่า อบต.แม่วงก์ ควรปรับปรุงงานด้านใด
  งานจัดเก็บภาษี
  งานป้องกันฯ
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานโครงสร้างพื้นฐาน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
056-238-076
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10