หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
วัดหนองอ้ายสา
นายสำราญ พันธ์มหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
คุณภาพชีวิตดี ด้วยบริการที่มุ่งพัฒนาสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของชาวตำบลแม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
อบต.แม่วงก์ รับโอน นิติกร นักวิชาการศึกษา และ ครูผู้ดูแลเด็ก สนใจติดต่อ 056-238076
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.4/ว9280 ขอส่งสรุปการประชุม ของกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ คร้ังที่ 2/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9293 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/394 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9315 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9305 จัดทำรายงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9309 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9306 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9421 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9384 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รุ่นที่ 3-4  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9355 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9356 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9353 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9277 กำหนดแบบคำขออนุญาติ ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9279 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9282 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว9283 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/ว9091 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9119 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.5/9104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.3/9101 ขออนุมัติแก้ไขคำผิดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังใหญ่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนัก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางชั้น พันธุ์รัตน์-บ้านนางทัย เฉลยถ้อย [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายจากแยกสระเนินสบก-ถึงที่ดินนางกิมลี้ สุกแต [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งต [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการระบาดข [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1550 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1549 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 479 62 0 [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน บห 2729 นว [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน นม ยู เอช [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน นม ยู เอ [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานเอกสาร และหน้าที่อื่นๆได้รับ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 อัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพา [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานเกี่ยวกับเอกสาร และหน้ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลั [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บย 5236 นว จำนวน 1 คัน ( [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายโครงการ (โครงการส่งเสริมมาตรฐานการดำ [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่อง CUP หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 003 [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองประปา หมู่ที่ 9 บ้านเข้าแม่ [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โด [ 19 มี.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (22 ม.ค. 2564)    อ่าน 129  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ม.ค. 2564)    อ่าน 685  ตอบ 4  
น้ำประปา หมู่9 บ้านเขาแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ ส่งกลิ่นเหม็นไม่สามารถอาบน้ำได้มา เป็น (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 427  ตอบ 0  
เขา พนมเศษ อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ (พระธาตุจอมดอย) (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 4218  ตอบ 12  
 


 
 
 
  
 
 

น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นบริสุทธิ์ 100%

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดว่า อบต.แม่วงก์ ควรปรับปรุงงานด้านใด
  งานจัดเก็บภาษี
  งานป้องกันฯ
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานโครงสร้างพื้นฐาน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551
 

 

 
 
 
สายตรงนายก
099-270-5490
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10