หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
นายธิวา ศรีเกษม
ประธานสภา อบต.แม่วงก์
 
นายพรเทพ ฉัตร์ทอง
รองประธานสภา อบต.แม่วงก์
นายมั่น แพทย์กลาง
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายบุญสม การสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางอนัญลักษณ์ ศรีนรคุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายเสมียน โกทัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางกัญญา พฤกษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสวั่น ศรีสง่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายธนพล จิรเมธีอภิวัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายดวง ดอนคงมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสุรัตน์ ยิ้มคล้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายณรงค์ชัย โชติตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายพงศกร ตรีเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายปรีชา อ่วมภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8