HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง   28 มี.ค. 2561 157
ราคากลาง   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   28 มี.ค. 2561 157
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อาหารเสริม (นม)   8 มี.ค. 2561 189
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    24 ต.ค. 2560 230
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ และราคากลาง โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 7   25 ก.ค. 2560 210
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ และราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1   25 ก.ค. 2560 237
ราคากลาง   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ราคากลาง-   29 ต.ค. 2559 410
  (1)